Dofinansowanie i refundacja aparatów

Warunki przyznawania

target kto

Kto i pod jakimi warunkami może otrzymać dofinansowanie na aparat słuchowy?

Logo NFZStopień uszkodzenia słuchu oceniany powinien być jako wartość średnia progów słuchu dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, określenie „niepełnosprawność słuchowa” należy traktować jako tożsame z określeniem „upośledzenie słuchu”,
stopnie niedosłuchu (2, 3 i 4) określone są w oparciu o skalę przyjętą w dokumencie WHO treść, przy czym dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o ocenę stopnia uszkodzenia słuchu w każdym uchu oddzielnie (np. jeśli u osoby dorosłej uszkodzenie słuchu obliczone jako średnia dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz w jednym uchu wynosi 40 dB lub mniej, a w drugim uchu jest większe od 40 dB, pacjentowi przysługuje dofinansowanie na jeden aparat słuchowy – na ucho gorzej słyszące).Kwota dofinansowania zależy od statutu osoby i jest podana w poniższej tabeli.
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)
Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła
(ubytek słuchu przekraczający 40 dB)
2 x 1000 zł70,00%2 x 700 zł
inwalidzi wojenni2 x 1000 zł100,00%2 x 1000 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
(ubytek słuchu nieprzekraczający 30 dB)
2 x 2000 zł100,00%2 x 2000 zł
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła2 x 1800 zł70,00%2 x 1260 zł
inwalidzi wojenni2 x 1800 zł100,00%2 x 1800 zł
dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 1800 zł100,00%2 x 1800 zł
Wkładka uszna
Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła2 x 50 zł100,00%2 x 50 zł
inwalidzi wojenni2 x 50 zł100,00%2 x 50 zł
dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 60 zł100,00%2 x 60 zł
Dofinansowanie NFZ przyznawane jest raz na 5 lat (osoby dorosłe) oraz raz na trzy lata (dzieci i ucząca się młodzież do 26 roku życia)

target jak

Jak otrzymać dofinansowanie?

1. Badanie słuchu w gabinecie Aparaty Contact- otoskopia ucha

– audiometria tonalna + impedancyjna

– wywiad z pacjentem

– wybór i wstępne dopasowanie aparatu

– wykonanie impresji ucha (pobranie odlewu)

2. Wizyta u lekarza rodzinnego i otrzymanie skierowania do laryngologa

3. Wizyta u laryngologa – lekarz wystawi zlecenie na aparat słuchowy na podstawie badania laryngologicznego, wywiadu oraz wyników badania słuchu

– na podstawie tego zlecenia pacjent otrzymuje refundacje z NFZ w kwocie 700 zł do zakupu jednego aparatu słuchowego

– każdy pacjent ma prawo do zakupu 2 refundowanych aparatów słuchowych raz na 5 lat

4. Zlecenie na aparat słuchowy należy potwierdzić w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia

5. Potwierdzone zlecenie realizuje sprzedawca i odlicza automatycznie od ceny całkowitej aparatu słuchowego kwotę dofinansowania.

PRZYKŁAD:
– Pacjent kupuje jeden aparat słuchowy za kwotę 2000zł – założenie: pacjent ma powyżej 26 roku życia i otrzyma refundację w kwocie 700zł
Dopłata pacjenta wyniesie 2000zł- 700zł= 1300zł.

Uwaga! Nigdy nie płacimy całej kwoty w przypadku kupna aparatu refundowanego przez NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje pieniądze sprzedawcy.

target mopr

Dofinansowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Logo MOPRIstnieje również możliwość dofinansowania aparatów słuchowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie lub przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.Warunki jakie należy spełnić to:
– dostarczyć dokument potwierdzający niepełnosprawność
– potwierdzony zakup aparatu słuchowego (Faktura) lub kosztorys na aparat słuchowy
– potwierdzone przez NFZ zlecenie na aparat słuchowy

Kryterium dochodowe:
Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek nie przekracza kwoty:
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w przypadku osoby samotnej.
Uwaga ! Kwoty zmieniają się w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim.